Abstract
 Projekt GENBERRY promuje zachowanie i charakterystykę zasobów genowych dla potrzeb hodowli roślin jagodowych, głównie truskawki i maliny. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa, DG-AGRI).

            Znaczenie roślin jagodowych jest związane z wysoką zawartością substancji biologicznie czynnych, niezbędnych dla zdrowia człowieka, a ich produkcja ma kluczowe znaczenie dla produkcji ogrodniczej  Europy. Głównym celem hodowli w kilku ostatnich latach było wytwarzanie nowych odmian, przystosowanych do uprawy regionalnej w UE. Hodowla tego typu potrzebuje materiałów wyjściowych, które w potomstwie połączą wartościowe cechy użytkowe, odporność na patogeny i szkodniki i wysoką zawartość substancji biologicznie czynnych. Przy takich programach hodowlanych istotne jest zreorganizowanie i utrzymanie kolekcji, zarówno genotypów uprawianych na szeroką skalę jak i genotypów specyficznych dla określonych regionów.

            Celem projektu GENBERRY jest zabezpieczenie zróżnicowania genetycznego truskawki i maliny oraz zachowanie i scharakteryzowanie wybranych genotypów dla potrzeb przyszłej hodowli europejskiej. Projekt jest oparty na utworzeniu sieci, w obrębie której przeprowadzi się analizę wszystkich najistotniejszych cech roślin, w tym cech fenotypowych i uprawowych, jak również analizę molekularną i biochemiczną pod kątem zawartości substancji prozdrowotnych.  Współpraca w obrębie sieci pozwoli na racjonalizację doboru genotypów dla europejskiej kolekcji, a także harmonizację procedur i technik. W ramach projektu do współpracy przystąpiło dziesięciu partnerów z ośmiu państw europejskich (Francja, Włochy, Wielka Brytania, Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia i Hiszpania). 

Podsumowując, projekt będzie wspierał:

(1)     Poszerzenie prac w zakresie konserwacji ex situ i utworzenie kolekcji bazowej (core collection) dla truskawki i maliny.

(2)     Opis kolekcji europejskich ww. roślin przy użyciu ujednoliconych deskryptorów pierwotnych i wtórnych. 

(3)    Charakterystykę europejskich kolekcji przy użyciu markerów molekularnych oraz poprzez ocenę zawartości substancji prozdrowotnych i podatności na choroby. 

(4)    Ustanowienie europejskiej bazy danych dla ww. roślin jagodowych. W przypadku truskawki będzie to baza danych skonstruowana po raz pierwszy.

 

Home|Summary|Dissemination|Partners|Bibliography|Links|Private 
Publication director : Beatrice DENOYES-ROTHAN   Development of the site and Graphic design : Jean Luc RENOUX
Copyright © INRA 2008